Reaktywując przedwojenną tradycję wzajemności ubezpieczeniowej w lutym 1992 roku powstało Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUWTUW.

Na stronie www.abport.pl partnera Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW poznacie Państwo ofertę ubezpieczeń samochodowych, mieszkaniowych, turystycznych oraz wielu innch. Jest możliwość w prosty i szybki sposób za pomocą kalkulatorów wyliczyć składkę OC oraz kompleksowego pakietu OC i AC.

Współtwórcami TUW TUW byli Fundacja Akcji Demokratycznej, Fundacja Pomocy Społecznej SOS , Fundacja Inicjatyw Społeczno- Gospodarczych, Społeczna Fundacja Solidarność, a także Euresa zachodnio - europejski holding towarzystw ubezpieczeniowych.

 

16 marca 1992 roku Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW wystawiło pierwsza polisę. Tą właśnie datę uznano za początek działalności Towarzystwa w dziale ubezpieczeń majątkowych.

 

Działalność naszego Towarzystwa TUWTUW oparta jest na wzajemności i realizuje społeczno-ekonomiczną ideę „jeden za wszystkich wszyscy za jednego". Podstawowym celem naszego Towarzystwa jest zapewnienie pełnej i stosunkowo taniej ochrony ubezpieczeniowej dla Naszych Członków którzy tworzą Towarzystwo. Członkostwo w Towarzystwie uzyskuje się z chwilą złożenia deklaracji członkowskiej, wpłacenia wpisowego, wykupienia udziałów, zawarcia z Towarzystwem umowy ubezpieczenia i opłacenia składki członkowskiej. W Towarzystwie istnieje CZŁONKOSTWO HONOROWE. Tytuł ten przyznawany jest przez Walne Zgromadzenie osobie która w szczególny sposób zasłużyła się dla Towarzystwa.

 

Czym jest wzajemność?

Dla zakładów ubezpieczeniowych zorganizowanych w formie spółki akcyjnej głównym celem jest maksymalizacja zysku akcjonariuszy. Wzajemnościowa działalność ubezpieczeniowa nie jest nastawiona na wytwarzanie zysku postawionego do dyspozycji akcjonariuszy lecz na zaspokojenie potrzeb osób ubezpieczonych. Każdy ubezpieczony członek Towarzystwa staje się jego współwłaścicielem. Oni też, dzięki ustawowym regulacjom mogą organizować się w Towarzystwie w grupy tworząc Związki Wzajemności Członkowskiej.

 

Związki wzajemności członkowskiej

Istotą Związków Wzajemności Członkowskiej jest wspólnota interesów ich członków połączonych więzią terytorialną, zawodową bądź środowiskową. Członkowie Związków decydują o sposobie wykorzystania nadwyżki finansowej, którą mogą przeznaczyć na obniżenie składki lub inny wspólny cel. Zgodnie ze Statutem naszego Towarzystwa Związki Wzajemności Członkowskiej tworzą na Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa Kurię Związkową posiadającą prawo głosu, a tym samym prawo do decydowania o losach Towarzystwa czyli o swoich losach. W naszym Towarzystwie w powołanych Związkach Wzajemności Członkowskiej korzystają z ochrony ubezpieczeniowej między innymi rolnicy, gminy, parafie, pielęgniarki.

 

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych 'TUWTUW' - to nawiązanie do tradycji polskich ubezpieczeń:

1784 Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych w Poznaniu - ubezpieczenia mienia ruchomego od ognia

1803 Towarzystwo Ogniowe Miast powołane dekretem króla Prus Fryderyka Wilhelma III - ubezpieczenie budowli od ognia

1804 Towarzystwo Ogniowe Wsi - ubezpieczenie budowli od ognia

1807 Towarzystwo Ogniowe na terenie Księstwa Warszawskiego

1860 Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych od Ognia w Krakowie tzw. Florianka

1900 Ubezpieczenia Wzajemne Budowli od Ognia w Królestwie Polskim

1921 Polska Dyrekcja Ubezpieczeń Wzajemnych - do 1947 roku działająca pod nazwą Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych.

2008 AB Port ubezpieczenia Warszawa - podpisało umowę współpracy z TUWTUW ubezpieczenia.  

 

* * * * *  

W Polsce przedwojennej działało kilkadziesiąt towarzystw wzajemnościowych, a najbardziej znanym był Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych PZUW, który po wojnie 'pozbawiono' wzajemności, przekazując jednocześnie cały majątek państwowemu PZU.

Cytat

"...Czegóż potrzeba, aby Towarzystwo prosperowało? Na to odpowiadam: przede wszystkim znacznego współudziału, gdyż od ilości członków zwisła premia, a tylko wtenczas stanie się Towarzystwo popularnym, jeżeli będzie tanim. Potrzeba więc współudziału szanownych obywateli i silnej wiary, że zdołamy przezwyciężyć trudności, które nie będą pozornymi, a następnie potrzeba administracji praktycznej i należycie uorganizowanej..."

Henryk Krzywda-Kieszkowski Współzałożyciel Towarzysta Wzajemnych Ubezpieczeń od Ognia w Krakowie

 

(źródło: towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych TUW www.tuw.pl)